Aanvaarding

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u deze algemene voorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Wishes and Weddings ten allen tijde gewijzigd worden. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Algemene voorwaarden Wishes and Weddings & Wishes Events:

Iedereen die de komende twee jaar gaat trouwen mag zich aanmelden om mee te dingen naar de prijzen. De prijzen worden niet in geld uitgekeerd en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Als je je aanmeldt via de website, voldoe je aan en accepteer je de volgende voorwaarden:

 1. Je moet ongehuwd zijn;
 2. Leeftijd van het aanstaande bruidspaar is minimaal 18 jaar;
 3. Deelnemers mogen geen te nauwe bloedband hebben. Broers en zussen kunnen bijvoorbeeld niet samen trouwen;
 4. Je mag niet onder curatele staan;
 5. Bruid en bruidegom moeten beschikken over een geldig Nederlands legitimatiebewijs zoals een paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs of identiteitsbewijs voor vreemdelingen.
 6. De gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld;
 7. De gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden;
 8. Wishes and Weddings en de partners zijn niet aansprakelijk voor kennelijke onjuistheden in vermeldingen op de site;
 9. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden;
 10. Familie van de organisatie is uitgesloten van deelname.
 11. Om deel te nemen moeten alle gegevens die gevraagd worden voor inschrijving ingevuld worden.
 12. Deelnemers die onjuiste of onvolledige gegevens invullen worden gediskwalificeerd van deelname.
 13. Deelnemers kunnen diverse prijzen winnen. Prijzen met een waarde tot € 450,00 zijn vrij van 29% kansspelbelasting.
 14. Je kunt deelnemen door je in te schrijven via de website www.wishesandweddings.nl.
 15. Middels (normale) behendigheidsspelen cq. prijsvragen wordt tijdens elk Wishes Event de winnaars bekend gemaakt. Zodra data en locaties bekend zijn, worden deze op de site vermeld.
 16. De winnaars worden gekozen door een onafhankelijke jury.
 17. Als blijkt dat de winnaars niet (meer) gaan trouwen, zijn de prijzen ongeldig en worden deze niet meer uitgereikt.
 18. Als blijkt dat de winnaars niet voldoen aan een van de voorwaarden, is de prijs ongeldig en wordt deze niet meer uitgereikt.
 19. Bij acceptatie van de prijzen verlenen prijswinnaars automatisch hun medewerking aan promotionele activiteiten zoals foto- of filmopnamen, interviews en Social Media en website. Wishes and Weddings is gerechtigd deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Wishes and Weddings is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de prijswinnaars. Prijswinnaars dienen aan deze activiteiten hun medewerking te verlenen.
 20. Prijswinnaars dienen zelf contact op te nemen met het bedrijf welke de prijs ter beschikking heeft gesteld. Indien een bedrijf om welke reden dan ook de prijs welke gecommuniceerd is, zowel mondeling als schriftelijk, terug trekt uit de prijzen pot van Wishes and Weddings dan kan Wishes and Weddings daar niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Dat geldt tevens voor die gevallen dat een prijs niet is geleverd dan wel verkeerd is geleverd.
 21. Wishes and Weddings behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden. Wishes and Weddings is niet aansprakelijk indien een deelnemer om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten.
 22. Met uw inschrijving en uw bezoek aan een Wishes Event, verklaart u ermee akkoord te gaan dat Wishes and Weddings gebruik kan maken van uw gegevens voor marketingdoeleinden voor haarzelf. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Uitsluitend op uw uitdrukkelijk, schriftelijk en/of per e-mail gedane verzoek, worden uw gegevens niet aangewend voor de voornoemde doeleinden en worden deze niet opgeslagen als databankinformatie. Alle persoonsgegevens die in het kader van een gewonnen prijs van deelnemers worden verkregen worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
 23. De (intellectueel eigendoms)rechten met betrekking tot deze website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige goederen berusten bij Wishes and Weddings, haar licentiegevers en/of haar adverteerders. Het is niet toegestaan enig inbreuk op deze rechten te (doen) maken.
 24. Bij bezoek aan een Wishes Event verklaart u te aanvaarden dat alle gemaakte foto’s en video’s, dus ook met Snappshot, geplaatst mogen worden op de site en Social Media van Wishes and Weddings. Portretrecht is van toepassing als u van te voren, dus niet tijdens of voorafgaand aan het event, ons daarvan in kennis hebt gesteld door middel van een mail. Wishes and Weddings behoudt zich het recht om dan geen toegang te verlenen tot het besloten event.

Informatie

Vragen, opmerkingen of klachten over deze prijs kunnen worden gericht aan:

Wishes and Weddings
T.a.v. Afdeling Communicatie / promotie
antoinette@wishesandweddings.nl

Wishes and Weddings neemt zo snel mogelijk contact met je op om antwoord te geven op je vraag, opmerking of klacht.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, Den Bosch onder nummer 17239849 op d.d. 1 mei 2009

Gewijzigd op 23 mei 2013 (aangepast aan nieuwe bedrijfsnaam)

Gewijzigd op 1 januari 2014 (aangepast naar nieuwe jaartal)

Gewijzigd op 01-04-2016 ivm nieuwe eigenaar

Gewijzigd op 01-01-2019 ivm wijziging van eenmanszaak naar VOF

Deze (nieuwe) voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, Zwolle onder nummer 65457889 op d.d. 1 april 2016.

Privacyverklaring AVG

Wishes and Weddings hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.
In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Inhoud:

 1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan Wishes and Weddings verstrekken?
 2. Aan wie kan Wishes and Weddings gegevens verstrekken?
 3. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
 4. Google Analytics
 5. Hoe worden de gegevens beschermd?
 6. Welke rechten heeft u?
 7. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan Wishes and Weddings verstrekken?
Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden:
– Wij kunnen met u contact opnemen om u verder te informeren naar aanleiding van een door u ingediende aanvraag
– Wij kunnen door u aangevraagde informatie naar u opsturen

2. Aan wie kan Wishes and Weddings gegevens verstrekken?
Wij geven persoonlijke gegevens vrij als we door de wet daartoe verplicht worden gesteld. Verder zal Wishes and Weddings uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.

3. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
Het kan voorkomen dat de website een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer stuurt. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com.
Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

4. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

5. Hoe worden de gegevens beschermd?
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Wishes and Weddings gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers en firewalls.

6. Welke rechten heeft u?
Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u het recht deze te wijzigen of te wissen. U dient hiervoor contact met ons op te nemen.

7. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Wishes and Weddings kunt u contact opnemen met:

Wishes and Weddings
Telefoon 06-15568238

Tenslotte
Op deze privacyverklaring is Europese privacywetgeving (AVG) van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zwolle.

Vragen rondom de privacyverklaring kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contactformulier.

Algemene-, en annulering voorwaarden Exposanten Wishes and Weddings & Wishes Events

1. Definities

 • In het kader van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • organisator: de organisator van de events, zijnde Wishes Events & Consultancy, gevestigd te Zwolle, ingeschreven onder nummer 73725463 (VOF) bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.
 • exposant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die heeft verklaard deel te willen nemen aan de events georganiseerd door de organisator en die door de organisator wordt aanvaard om als exposant deel te nemen.
 • inschrijving: het besluit van de organisator om de exposant op door hem georganiseerde event toe te laten volgend op de aanmelding van de exposant aan het event te willen deelnemen.

2. Toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden beheersen alle (pré)contractuele verplichtingen tussen de organisator en de exposant met betrekking tot de aanmelding door de kandidaat-exposant, zijn behandeling door de organisator en, indien van toepassing, de aanvaarding van de exposant en de deelname aan het event door de exposant. De exposant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden of van eventuele branchevoorwaarden, ook indien deze van een latere datum zijn dan deze Algemene Voorwaarden. De exposant verklaart uitdrukkelijk dat iedere (pré)contractuele relatie ontstaan tussen hem en de organisator in verband met het event beheerst zal worden door deze Algemene Voorwaarden.

3.Toelating, aanmelding en inschrijving

Aan het event, georganiseerd door de organisator, zal slechts als exposant kunnen worden deelgenomen door fabrikanten, producenten en bedrijven, of hun vertegenwoordigers of detailhandelaars die bevoegd zijn in Nederland hun onderneming uit te oefenen.
Alle aanmeldingen afkomstig van verschillende exposanten zullen worden onderworpen aan een selectie door de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor elke inschrijving van een kandidaat-exposant te weigeren, zonder dat deze beslissing gemotiveerd hoeft te zijn. Een dergelijke weigering kan de organisator tot niets anders verplichten dan de terugbetaling van eventuele reeds door de kandidaat-exposant gedane betalingen, met uitzondering van de aanbetalingfactuur van 25% van het totaalbedrag. Een dergelijke terugbetaling zal uitsluitend plaatsvinden nadat de eventuele schulden van de kandidaat-exposant jegens de organisator zijn betaald c.q. verrekend.

Door de aanvaarding van de kandidaat-exposant door de organisator zijn de kosten verbonden aan de deelname door de exposant verschuldigd en is de te betalen aanbetaling van 25% van het totaal bedrag opeisbaar, zelfs indien de exposant later zijn deelname om welke reden dan ook annuleert.

De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden, welke buiten zijn toedoen zijn ontstaan (overmacht in de ruimste zin van het woord) de in de uitnodiging tot deelname genoemde data en tijden van het event te wijzigen ofwel het event geen doorgang te doen vinden, zonder dat in die gevallen exposanten, onverschillig of hen reeds presentatieruimte mocht zijn toegewezen, aanspraken kunnen doen gelden tegen de organisator op vergoeding van enigerlei schade, in welke vorm of uit welke oorzaak deze ook mocht zijn ontstaan. Wijzigingen van data en tijden of locaties geven de exposanten niet het recht hun inschrijving te annuleren.

4. Prijs, voorwaarden deelname

De prijs c.q. tarieven voor deelname aan het event zijn openbaar en transparant en staan niet ter discussie tot deelname aan het event. In de prijs is inbegrepen: standplek, elektrische aansluiting en het verbruik van stroom, standaard tafels en stoelen (mits op locatie aanwezig), naamsvermelding gedurende 12 maanden (*) op de website en App van de organisator, opname in de plattegrond en deelnemerslijst van het event, partnerbijeenkomst weeks voor het event.

Door plaatsing van het speciale “meld je aan” Wishes Event logo op de eigen site van de exposant vergaart de exposant het recht de daaruit verkregen naw gegevens van event bezoekers te ontvangen van de organisator welke de exposant mag gebruiken voor eigen promotionele activiteiten met inachtneming van spammen van bezoekers.

(*) Indien een bedrijf op eigen verzoek of door besluit van de organisatie eerder te kennen geeft niet meer te willen deelnemen aan de events zal de vermelding op de site en App als ook vermelding op Social Media eerder verwijderd worden dan de maximale looptijd van 12 maanden.

5. Betaling en incassokosten

 1. Na inschrijving en goedkeuring organisatie ontvangt exposant een aanbetaling factuur van 25% van het totaalbedrag wat binnen 14 dagen moet zijn voldaan. Hierna is de aanschrijving definitief.
 2. Betaling van de restfactuur per event dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk 10 dagen voor het deel te nemen event, op een door Wishes and Weddings aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Wishes and Weddings aangegeven. Wishes and Weddings is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan de wettelijke rente en handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigd bedrag.
 4. Wishes and Weddings heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Wishes and Weddings kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toereiking van de betaling aanwijst. Wishes and Weddings kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Wishes and Weddings verschuldigde.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten of niet te betalen.
 8. Indien de Wederpartij in gebruike of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% met een minimum van € 75,00. Indien Wishes and Weddings echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6. Toewijzing van de presentatieruimte

De presentatieruimte van de exposant wordt door de organisator toegewezen. Deze laatste kan rekening houden met de door de exposant geuite voorkeur, zonder dat deze voorkeur evenwel enig recht op een bepaalde standplaats verleent. De organisator bepaalt voor elke exposant plaats en afmeting van de presentatieruimte die wordt toegewezen.

Indien eenzelfde event reeds eerder plaatsvond, zal aan de exposanten van deze eerdere editie van het event voor zover redelijkerwijs mogelijk, en voor zover de nieuwe aanmelding van de kandidaat-exposant gebeurt binnen 1 maand volgend op de opening van de nieuwe inschrijvingen, voorrang gegeven worden bij de toewijzing der presentatieruimtes.

De organisator behoudt zich het recht voor om het grondplan van de beurs aan te passen en bijgevolg de indeling van de presentatieruimtes te veranderen indien nuttig of nodig, zonder dat de exposant recht kan doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die ook mocht worden geleden. Het grondplan van het event wordt slechts ter informatie aan de exposant gegeven door de organisator die daarvoor in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld.

7. Annulering en Verhindering

Een inschrijving kan niet eenzijdig door de exposant worden ingetrokken, dan wel gewijzigd. Annuleringen door exposanten kunnen uitsluitend door middel van een aangetekende brief aan de organisator meegedeeld worden en met inachtneming van de voorschriften van deze Algemene Voorwaarden. De exposant die zijn definitieve inschrijving annuleert zal aan de organisator een vergoeding verschuldigd zijn van 25% van de totale hoofdsom. Bij annulering binnen 3 weken vóór de openingsdatum van het event moet de exposant de volledige inschrijfsom en alle andere facturen betalen aan de organisator als vergoeding. Deze vergoeding is onherroepelijk en volledig onafhankelijk van de reden voor annulering vanwege de exposant. De exposant gaat uitdrukkelijk akkoord dat, indien hij de presentatieruimte niet daadwerkelijk inneemt, de organisator gemachtigd is de presentatieruimte van deze exposant aan een andere exposant toe te wijzen of op de aan deze exposant toegewezen presentatieruimte melding aan te brengen: “deze presentatieruimte was voorbehouden aan (naam van de exposant).”

8. Inrichting van de presentatieruimte en veiligheid

De organisator behoudt zich het recht voor om de installaties die de algemene inrichting van de beurs, de naburige exposanten of het publiek zouden schaden of hinderen, weg te halen of te wijzigen.
De exposant zal geen materiaal en/of constructies aanbrengen die ontplofbaar of ontvlambaar zijn of die de bezoekers kunnen hinderen. De exposanten zijn als enigen verantwoordelijk voor elk ongeval dat zich kan voordoen naar aanleiding van demonstraties of ingevolge het materieel dat ze tentoonstellen of gebruiken, zonder dat de organisator daarvoor aansprakelijkheid aanvaardt. De exposanten zijn, onverminderd de door de organisator in het kader van de deelname van presentatieruimtes te verlenen diensten, verantwoordelijk voor het onderhoud van hun presentatieruimtes.

Het is de exposanten niet toegestaan de reeds opgestelde materialen te beschadigen of te vervreemden. Vastgestelde schade, waarvan alleen de organisator de hoogte van het schadebedrag kan vaststellen, wordt op de exposant verhaald.

9. Verzekering

De exposant is aansprakelijk voor alle schade van welke aard ook, die veroorzaakt zou worden door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel, personen die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn en houders van door hem verstrekte deelnemerskaarten en/of genodigden, en hij is verplicht de organisator te vrijwaren voor alle aanspraken, die anderen in verband met een en ander tegen de organisator zouden kunnen doen gelden.

De exposant doet uitdrukkelijk afstand van elke aansprakelijkheid die hij zou kunnen geldend maken jegens de organisator of de eigenaar of de gebruiker van het eventcomplex, alsmede jegens de deelnemers aan het event, met inbegrip van de bestuurders, feitelijk leidinggevende, aandeelhouders, commissarissen en personeel.

10. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen de organisator en de exposant is de Europese privacywetgeving (AVG) van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zwolle, onverminderd het recht van de organisator om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Hierbij komen de totale kosten ten laste van de exposant.

11. Slotbepaling

In situaties waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is alleen de organisator bevoegd passende maatregelen te nemen zonder dat de exposant recht kan doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die ook mocht worden geleden.

Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 73725463.